Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance (ISSN 1232-9312) jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) w Radomiu nieprzerwanie od 1991 r. z wymaganą, ściśle przestrzeganą regularnością. Od 2017 r. czasopismo jest pod auspicjami Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Journal of Machine Construction and Maintenance jest międzynarodowym czasopismem naukowym podejmującym wybrane zagadnienia z niżej wymienionych bloków tematycznych:

  • budowa i konserwacja maszyn,
  • inżynieria powierzchni,
  • aparatura naukowo-badawcza i testowa,
  • systemy bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego,
  • zaawansowane technologie mechatroniczne i optomechatroniczne,
  • transfer technologii i metody informacyjnego wspomagania systemów technicznych i organizacyjnych.

Kwartalnik adresowany jest głównie do pracowników naukowych, studentów i inżynierów zajmujących się racjonalizacją eksploatacji obiektów technicznych. Publikowane są wyłącznie materiały prezentujące wysoki poziom merytoryczny. Redakcja opracowuje je na najwyższym poziomie edytorskim (ISO 9001). Poziom merytoryczny czasopisma jest potwierdzony wysoką punktacją w najnowszym rankingu czasopism MNiSW (12 punktów). Artykuły w Journal of Machine Construction and Maintenance publikowane są w angielskiej wersji językowej.

Kwartalnik Journal of Machine Construction and Maintenance jest indeksowany w następujących bazach danych:

BazTech – bibliograficzno-abstraktowa baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych, rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Zasoby BazTech są indeksowane przez Google Scholar, Google i WorldWideScience.org

Index Copernicus –międzynarodowa, specjalistyczna platforma promująca osiągnięcia nauki, a także wspierająca krajową i międzynarodową współpracę pomiędzy naukowcami, wydawnictwami czasopism naukowych oraz jednostkami naukowymi

TEMA – Technology and Management, WTI-Frankfurt eG , Frankfurt nad Menem - Bibliograficzna baza danych z obszaru budowy maszyn i inżynierii produkcji. Baza danych zawiera informacje z niemieckich i międzynarodowych czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, raportów z badań naukowych oraz innej specjalistycznej literatury

Czasopismo Journal of Machine Construction and Maintenance jest wydawane w modelu Open Access. Wszystkie artykuły dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Artykuły zamieszczone w czasopiśmie są powszechnie dostępne i można je kopiować, rozpowszechniać, lub wykorzystać w dowolnym celu, pod warunkiem podania prawidłowego cytowania oryginalnego źródła.