Przysłane artykuły są poddawane w Redakcji wstępnej ocenie zgodności z profilem Kwartalnika oraz z wymaganiami zamieszczonymi w Informacjach dla Autorów. W przypadku braku zgodności z profilem Kwartalnika lub niespełnienia innych wymagań artykuły są zwracane autorom.

Artykuły zakwalifikowane jako zgodne z profilem Kwartalnika i przygotowane według wymagań zawartych w Informacjach dla Autorów są kierowane do odpowiednich Redaktorów Tematycznych. Redaktor Tematyczny dokonuje wyboru dwóch recenzentów spośród uznanych autorytetów z danej dziedziny wiedzy (zagranicznych i krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem członków Komitetu Budowy Maszyn PAN), niezatrudnionych w jednostce wydającej Kwartalnik i spoza jednostki afiliowanej przez autora publikacji, w celu zapewnienia niezależności opinii i uniknięcia konfliktu interesów. Po wyrażeniu przez Recenzenta zgody na przyjęcie artykułu do recenzji Redaktor Tematyczny przesyła do Recenzenta pełny tekst artykułu wraz z formularzem recenzji.

Lista Recenzentów współpracujących z Redakcją Kwartalnika umieszczana jest na stronie internetowej i aktualizowana dwa razy w roku.

Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności. Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. system „double-blind review proces”), co oznacza, że artykuł kierowany do Recenzentów nie zawiera danych osobowych autorów publikacji a nazwiska Recenzentów konkretnego artykułu są niejawne dla autorów.

Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci pisemnej na formularzu recenzji. Recenzja musi zawierać jednoznaczną konkluzję dotyczącą (a) odrzuceniu artykułu; bądź (b) zakwalifikowaniu do opublikowania bez poprawek; bądź (c) dopuszczeniu do opublikowania po dokonaniu uzupełnień, poprawek wskazanych przez Recenzenta.

Warunkiem zakwalifikowania artykułu do dalszych etapów procesu wydawniczego są dwie pozytywne recenzje.

Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu w celu ustosunkowania się do uwag recenzentów. Autorzy są proszeni o zwrot poprawionego artykułu najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania recenzji.

W przypadku gdy w recenzji została sformułowana konkluzja dotycząca konieczności wprowadzenia istotnych zmian lub uzupełnień, artykuł po poprawie kierowany jest do ponownej recenzji do tego samego Recenzenta.

Jeśli Autor recenzowanego tekstu naukowego wchodzi w skład zespołu redakcyjnego, nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji o przyjęciu tego tekstu do publikacji.

Jeśli rozbieżność opinii przedstawionych w recenzjach uniemożliwia zespołowi redakcyjnemu podjęcie decyzji dotyczącej publikacji, zespół ma prawo powołać dodatkowego Recenzenta.

Po uzyskaniu przez artykuł dwóch pozytywnych recenzji i uzupełnieniu artykułu zgodnie z zaleceniami recenzentów, Redakcja przekazuje tekst do korekty Native Speaker’a. Skorygowany tekst artykułu wraz z uwagami Native Speaker’a przesyłany jest do Autora z prośbą o akceptację wprowadzonych zmian.

W celu przeciwdziałania przypadkom "ghostwriting" i „guest authorship”, zgodnie z wytycznymi MNiSW, Redakcja wymaga od Autorów przesyłających publikacje złożenia oświadczenia określającego wkład poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. Odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt (wzór oświadczenia.)

Redakcja wymaga od autorów publikacji podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia artykułu bez podania przyczyny, w szczególności, gdy tekst artykułu:

  • narusza prawa autorskie i prawa pokrewne;
  • okaże się nierzetelny;
  • jest słabej jakości merytorycznej;
  • narusza zasady publikowania w Kwartalniku;

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w tekstach artykułów wynikające z powodu nieautoryzowanego dostępu do nich.

Warunkiem opublikowania artykułu naukowego jest wniesienie opłaty w wysokości 600 zł, po zakwalifikowaniu artykułu do druku (na podstawie faktury VAT).

Redakcja nie wypłaca wynagrodzenia za nadesłane artykuły.

Redaktor Naczelny Kwartalnika na życzenie Autora/ów wydaje zaświadczenie potwierdzające publikację artykułu.

W przypadku, gdy artykuł ma więcej niż jednego autora warunki publikacji mają zastosowanie do każdego ze współautorów.

Redakcja nie zwraca przesyłanych materiałów.

Opłata

Opłata za zamieszczenie artykułu na łamach kwartalnika wynosi 600 zł. Po zakwalifikowaniu artykułu do druku należy wnieść opłatę na konto:

Instytut Technologii Eksploatacji - PIB

Problemy Eksploatacji

71 1240 5703 1111 0000 4900 0081 (Bank Pekao S.A.)

W tytule należy umieścić nazwisko autora (lub pierwszego autora)

 


PLIKI DO POBRANIA: