Objętość i format tekstu

Tekst powinien być zapisany w formacie pliku .doc lub .docx.

Objętość tekstu około pół arkusza wydawniczego (11 stron formatu A4), łącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, grafiką, przypisami i bibliografią).

Tekst powinien być wyjustowany (wyrównanie do lewej i prawej), z wcięciem akapitowym 0,63 cm.

Marginesy (górny, dolny, lewy i prawy) po 2,5 cm.

Czcionka Times New Roman, wielkość dla tekstu głównego 12 pkt, z interlinią 1,5, dla tytułów i podtytułów 14 pkt.

Układ artykułu

Imię i nazwisko autora/autorów.

Nazwa reprezentowanej instytucji - afiliacja autora/autorów zawierająca:

  • tytuł/stopień naukowy oraz imię i nazwisko autora/autorów,
  • nazwę instytucji reprezentowanej,
  • nazwę jednostki organizacyjnej (wydział, katedra lub inna)
  • adres jednostki organizacyjnej,
  • telefon kontaktowy
  • adres mailowy autora/autorów.

Tytuł artykułu.

Słowa kluczowe (3 do 8).

Streszczenie (do 1000 znaków) zawierające: sformułowanie celu artykułu, rodzaju wykorzystywanej metody badawczej / podejścia badawczego, główne wyniki badań / wnioski / implikacje praktyczne i społeczne.

Należy dostarczyć także tytuł artykułu, słowa kluczowe i streszczenie w języku polskim.

Tekst artykułu powinien być podzielony na numerowane rozdziały (z wyjątkiem wstępu, zakończenia i bibliografii) zaopatrzone w tytuły.

Grafika i wzory

Elementy graficzne powinny być przygotowane w  postaci edytowalnej (w kolorze) w miejscu przywoływanym w tekście.

Pod każdym obiektem graficznym należy umieścić tytuł, napisany czcionką 10 pkt. i wyboldowany (pogrubiony). Do oznaczenia kolejności stosuje się jednolitą numerację ciągłą w postaci cyfr arabskich.

Pod każdym obiektem graficznym należy podać jego źródło, z którego został zaczerpnięty, lub informację „opracowanie własne" lub „opracowanie własne na podstawie...". Wielkość czcionki w przypadku źródeł - 9 pkt.

Dodatkowo każdy rysunek powinien być zapisany jako osobny plik z rozszerzeniem TIFF, JPG, EPS, AI, CDR. XLS. Jeśli ryciny są przygotowane w pliku EPS lub w programie CorelDRAW, należy oprócz tych plików przesłać do Redakcji również ryciny zapisane w plikach TIFF lub JPG. Każdą rycinę wykonaną w programie Statistica należy zapisać w pliku DOC (lub DOCX).

Rozdzielczość rycin i fotografii powinna wynosić 300 dpi.

Należy przygotowywać obiekty na białym tle.

Tekst na rysunkach i w tabelach powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 8 pkt, z odstępem pojedynczym.

Obiekty graficzne nie mogą być skanowane, powinny być przygotowane w formatach umożliwiających edycję.

Do pisania tekstu zawierającego symbole matematyczne i wzory należy wykorzystywać edytor równań, zachowując następujące ustawienia: czcionka normalna 10 pkt., indeksy i wykładniki 7 pkt., znaki zmiennych i symboli  kursywa, znaki funkcji i wartości liczbowe – czcionka zwykła. Wzory należy numerować umieszczając numer po prawej stronie w nawiasie okrągłym. Umożliwia to powoływanie się na nie w tekście (nie dopuszcza się wstawiania równań matematycznych w postaci tzw. "obrazków").

Wypunktowania i wyliczania

Proszę używać wyłącznie myślników lub cyfr arabskich.

Odniesienie w tekście do źródła

Przypisy bibliograficzne zastępuje się odesłaniem do bibliografii załącznikowej, np. [2], [3] itd.

Bibliografia, powinna zostać zapisana wg poniższego wzoru, dostępnego w formacie PDF: Reference List Examples.pdf