Recenzent przed wyrażeniem zgody na napisanie recenzji zobowiązany jest ocenić możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie na podstawie zlecenia z Redakcji Czasopisma.

Recenzenci winni być specjalistami w dziedzinie, której dotyczy publikacja i mieć co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy.

Recenzenci są zobowiązani do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu.

Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do opublikowania, biorąc pod uwagę m.in. nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii oraz wkład wniosków w stan badań. Do obowiązków recenzenta należy również ocena stopnia samodzielności ocenianego wywodu, w tym ustalenie ewentualnych niejawnych zapożyczeń i plagiatów. W przypadku przekładów z języków obcych recenzent ocenia także poprawność specjalistycznej terminologii tłumaczenia.

Każda recenzja ma formę pisemną i jest sporządzona na załączonym przez Redakcję formularzu.

W recenzji powinien być zawarty jednoznaczny wniosek odnośnie publikacji artykułu. Recenzent wskazuje na formularzu recenzji jedną z opcji decyzyjnych:

  • dopuszczenie publikacji do druku w pierwotnej wersji autorskiej,
  • dopuszczenie publikacji do druku po wprowadzeniu zmian i uzupełnień wskazanych przez recenzenta (bez konieczności ponownej recenzji),
  • dopuszczenie publikacji do druku po dokonaniu uzupełnień i poprawek wskazanych przez recenzenta (z koniecznością ponownej recenzji),
  • odrzucenie artykułu.

Recenzję należy przygotować terminowo bez konsultacji z innymi recenzentami

 


PLIKI DO POBRANIA: